Van aanbod naar vraag: persoonsvolgende financiering (PVF)

Meer mensen beter helpen

 

De Vlaamse regering heeft op 25 april 2014 het decreet over de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap bekrachtigd. De volgende Vlaamse regering zal dan besluiten maken om dit nieuwe systeem in de praktijk te brengen en de nodige budgetten daarvoor voorzien.

PVF is een belangrijke pijler in de overgang van aanbod- naar vraaggestuurde zorg, de andere pijler is de vernieuwing van het zorgaanbod. Doel is dat er in 2020 een garantie komt op zorg voor de personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood en dat goed geïnformeerde gebruikers gebruik kunnen maken van vraaggestuurde zorg en assistentie, in een inclusieve samenleving.

pvf-brochure.jpgHet systeem zal in stappen worden ingevoerd: de wijze van fasering moet nu worden uitgewerkt. Om dat mogelijk te maken, zijn er verschillende werkgroepen actief, waarin gebruikers, voorzieningen, vakbonden, experts en het VAPH nu samen de praktische uitvoering voorbereiden. Zo bijvoorbeeld met uitgebreide onderzoeken naar de budgetten, de toewijzing ervan, soorten ondersteuning enzovoort. Daarnaast lopen er proefprojecten met voorzieningen die hun aanbod versoepelen, door middel van multifunctionele centra voor jongeren (MFC's) en het flexibel aanbod voor meerderjarigen (FAM). Dat is een stap naar de zorgvernieuwing.

Het decreet Persoonsvolgende Financiering voorziet twee trappen:

Trap 1: een basisondersteuningsbudget (BOB)

 • Voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood.
 • Een vast forfaitair bedrag per maand, dat wordt uitgekeerd via het systeem van de zorgverzekering.
 • Voor kosten als dienstencheques, thuiszorg, beperkte dagopvang, vergoeding voor het gebruik van de wagen van een vriend,...
 • Je kan het bedrag vrij besteden en hoeft geen bewijzen voor te leggen. Je mag het ook combineren met het verkrijgen van hulpmiddelen.
 • De basisondersteuning komt bovenop tegemoetkomingen waarop je eventueel recht hebt vanuit het federale bestuursniveau.
 • Heb je toch meer ondersteuning nodig en kom je niet toe met het basisondersteuningsbudget, dan kan je overstappen naar het persoonsvolgend budget.
 • Quote: "De overgang van een ik- naar een wij-maatschappij betekent een hele omslag."

Trap 2: een persoonsvolgend budget (PVB)

 • Als je meer, intensievere, frequentere of gespecialiseerdere ondersteuning nodig hebt en het basisondersteuningsbudget niet voldoende is.
 • Of als je hulp of ondersteuning nodig hebt van diensten of voorzieningen waarvoor je de toelating moet krijgen van het VAPH.
 • Dit budget zal gebaseerd zijn op een ondersteuningsplan.
 • Je moet inschatten hoeveel, wanneer en welke ondersteuning je nodig hebt. Het VAPH werkt aan methoden om je daarbij te helpen.
 • Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen:
  1. Een cashbudget dat je kan gebruiken om je ondersteuning zelf te organiseren (deze uitgaven moeten wel verantwoord worden);
  2. Vouchers die je kan inruilen voor je ondersteuning door erkende VAPH-voorzieningen. Je kiest zelf de erkende VAPH-voorziening waar je naartoe wilt. Het VAPH betaalt die voorziening dan rechtstreeks;
  3. Een combinatie van een budget met het vouchersysteem. Je krijgt dan zowel een bepaald bedrag als vouchers.

Het basisondersteuningsbudget, het cashbudget en de vouchers zijn persoonsvolgend. Dat betekent, als de ondersteuning die nodig is niet wijzigt, het budget de persoon volgt. Ga je van trap 1 naar trap 2, dan vervalt je BOB (trap 1).

Belangrijke uitdagingen voor de boeg

Met de vraagsturing via de persoonsvolgende financiering en door een grondige vernieuwing in het zorgaanbod, zullen meer mensen beter kunnen worden geholpen. Dat neemt niet weg dat er nog een ander belangrijk element is. Het huidige budget volstaat, zelfs met al deze wijzigingen, niet om alle huidige en toekomstige vragen onmiddellijk te beantwoorden. Daarom zal de nieuwe Vlaamse regering een groeipad voor het aanbod moeten vastleggen.